Documentació:

Sol·licitud de Llicència de Primera Ocupació:

 • Fotocòpia del DNI del sol·licitant.
 • Còpia acarada del resguard de la Llicència d’obra Major.
 • Certificació final d’obres subscrita pel Tècnic Director de les mateixes.
 • Certificació subscrita pel Tècnic Director de les obres on es justifique l’ajust del que s’ha construït a la llicència atorgada en el seu moment.
 • Si escau, Certificat final de les obres d’urbanització que s’hagueren escomés.
 • Justificant d’abonament de la Taxa corresponent (1% sobre Pressupost de l’Obra).

Sol·licitud de Cèdula d’Habitabilitat de Primera Ocupació:

 • F-otocopia DNI sol·licitant.
 • Certificació de la Direcció facultativa que acredite que les obres s’ajusten a la llicència concedida en el seu moment.
 • Documentació acreditativa de la propietat o ocupació de l’habitatge, escriptura de propietat, contracte de compravenda o arrendament.
 • Certificació de les companyies i entitats subministradores d’haver abonat els drets de les escomeses generals.
 • Justificant d’haver abonat la taxa d’habitabilitat.
 • Impresos estadístics.
 • Certificació d’instal·lació de l’antena col·lectiva de TV (quan siga el cas).
 • Certificació final d’obra expedida per arquitecte i directors d’obra visat (quan no s’haguera aportat en la documentació de final d’obra).
 • Llicència municipal (quan no s’haguera aportat en la documentació de final d’obra).
 • Impresos d’alta en la contribució territorial urbana o tribut que el substituïsca (quan no s’haguera aportat en la documentació de final d’obra).

Sol·licitud de Cèdula d’Habitabilitat de Segona Ocupació:

 • Fotocòpia del DNI del sol·licitant.
 • Documentació acreditativa de la propietat o ocupació de l’habitatge, escriptura de propietat, contracte de compravenda o d’arrendament.
 • Rebut de la contribució territorial urbana del període immediatament anterior a la data de sol·licitud.
 • Certificació tècnica visada que acredite el compliment de la normativa d’habitabilitat i disseny vigent i que no es tracta d’habitatge de nova planta, especificant la classificació del sòl.
 • Rebut d’abonament de serveis d’aigua i llum del període anterior, o en el seu defecte, certificació de les companyies subministradores sobre la contractació dels serveis.
 • Justificant d’autoliquidació de taxa d’habitabilitat.
 • Documentació acreditativa de l’antiguitat de l’habitatge i llicència municipal d’edificació (sempre que no resulte de l’escriptura o contracte i fóra necessari).

Sol·licitud llicencia primera ocupació

Cèdula habitabilitat primera ocupació

Cèdula habitabilitat segona ocupació