Objectius

S’ha començat per elaborar un catàleg exhaustiu de béns i espais protegits. Alhora s’està també elaborant l’estudi de paisatge i l’estudi d’avaluació ambiental que ens permetrà catalogar, valorar i protegir els diferents entorns d’Altea. La proposta programàtica passa per aconseguir dos objectius fonamentals:

Preservació i conservació dels espais naturals destacats com ara el riu Algar i el seu entorn.
Rehabilitació i recuperació d’espais naturals degradats.
Per a això s’està estudiant crear bancs de terra per a horts i una xarxa de corredors verds que permetin l’accés a l’entorn natural immediat caminant, amb bicicleta o fins i tot a cavall. En suma, un accés alternatiu per a transport no motoritzat que pretén posar els Alteans i els seus visitants en contacte directe amb els seus entorns naturals més valuosos. Connectar mitjançant corredors verds la Serra de Bèrnia, el riu Algar i la Badia de Serra Gelada permetria guanyar en qualitat de vida, apreciar el paisatge del municipi i potenciar l’ecoturisme que desenvolupa activitats turístiques a l’aire lliure.

En què consisteix

En aquest document l’òrgan promotor ha d’identificar, descriure i avaluar els probables efectes significatius sobre el medi ambient que puguin derivar-se de l’aplicació del Pla general, així com les alternatives raonables tècnica i ambientalment viables.

ESTUDI D’AVALUACIÓ AMBIENTAL (ISA)

Contingut:

 • Contingut, objectius principals del Pla i relacions amb altres plans.
 • Aspectes rellevants de la situació actual del medi ambient i la seva probable evolució en cas de no aplicar el Pla.
 • Característiques ambientals de les zones que es puguin veure afectades significativament.
 • Posada en coneixement de qualsevol problema ambiental existent que sigui rellevant per al Pla.
 • Objectius de protecció ambiental fixats en els àmbits internacional, nacional, comunitari, que han de ser tinguts en compte.
 • Probables efectes significatius en el medi ambient.
 • Mesures previstes per prevenir, reduir i contrarestar efectes negatius.
 • Resum de les raons de la selecció de l’alternativa i una descripció de la manera en què es va fer l’avaluació.
 • Una relació de les mesures necessàries per al seguiment.
 • Un resum no tècnic de la informació facilitada en el document.
 • Informe sobre la viabilitat econòmica de les alternatives i les mesures dirigides a prevenir, reduir o pal·liar els efectes negatius del pla.

Estudi Ambiental i Territorial Estratègic de la Versió Preliminar P.G. ALTEA