Relació de Serveis que es presten

Atenció telefònica les 24 hores. Assistència i auxili als ciutadans en casos d’accident, catàstrofe o calamitat pública.
Seguretat ciutadana en la prevenció de delictes i faltes.
Control i regulació del trànsit.
Confecció d’atestats per accidents de trànsit en el nucli urbà i Investigació d’Accidents.
Realització de campanyes d’educació vial.
Vigilància i custòdia d’edificis i instal·lacions municipals.
Vigilància dels espais públics.
Mediació en conflictes particulars.
Protecció a menors i atenció a les víctimes de violència domèstica i de gènere.
Vigilància del compliment d’ordenances municipals i infraccions urbanístiques i el medi ambient.
Oficina d’objectes perduts.

Drets dels Ciutadans en Relació amb els Serveis

A identificar els funcionaris i obtenir informació i orientació sobre actuacions o serveis.
A ser tractats amb respecte i deferència per funcionaris que hauran de facilitar-los l’exercici dels seus drets i el compliment de les seues obligacions.
A exigir la responsabilitat és de l’ajuntament i del personal al seu servei, quan així corresponga legalment.
Qualssevol uns altres que els reconeguen la constitució i les lleis.

Compromisos de Qualitat Oferits

La Policia Local prestarà els seus serveis d’acord amb els següents compromisos de qualitat amb el ciutadà:
Responem immediatament a qualsevol requeriment d’actuació urgent amb arribada al lloc dels fets en el temps més ràpid com siga possible.
Atenem i tractem els ciutadans de forma acurada.
Responem a les queixes i suggeriments.
Intervenim en la resolució de conflictes privats.
Prevenim i millorem la seguretat.

Formes de Col·laboració i Participació dels Ciutadans

La participació institucional dels ciutadans es realitza a través de les associacions de veïns i altres col·lectius. En l’actualitat i de recent creació, s’està treballant amb la Plataforma “Vecinos Cooperando”, els quals, en observar una incidència o algun indici sospitós, informen immediatament i de manera directa a la Policia Local. Per a més informació, entrar en l’apartat “Vecinos Cooperando” o en la web www.vecinoscooperandoaltea.es

Relació actualitzada de la normativa reguladora de cadascuna de les prestacions i serveis

Llei orgànica de forces i cossos de seguretat.
Llei de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana.
Norma marc de policies locals de la Comunitat Valenciana.
Resta de normativa estatal, autonòmica i local aplicable.

Respostes de la Policia Local

Percentatge de respostes tan ràpid com siga possible, en un temps que oscil·la entre els dos i els nou minuts.
Grau de satisfacció dels usuaris amb el tracte rebut.
Percentatge de queixes i suggeriments contestats.
Percentatges d’intervencions en la resolució de conflictes privats.

Sistema de Queixes i Suggeriments

Els ciutadans podran fer arribar a la Policia Local les seues queixes i suggeriments sobre la prestació dels serveis que té encomanats, de qualsevol de les següents formes:
Personalment a través dels agents de servei.
De manera presencial en les dependències del cos.
Per fax, correu postal o correu electrònic.

Informació de Caràcter Complementari

Responsable del cos: Inspector-Cap.
Cap de Servei: Oficial del torn i en el seu defecte, l’Agent que siga encomanat en funcions de Cap de Servei.