Des de la Regidoria de Recursos Humans tractem de conjugar les necessitats pròpies dels treballadors i treballadores del nostre ajuntament amb les necessitats de la pròpia administració, perquè sols conciliant ambdós interessos podem aconseguir tant el benestar del personal al servici del nostre ajuntament com l’atenció i eficàcia necessaris que els alteans i alteanes exigeixen a la seua Administració Local.

A l’Ajuntament d’Altea actualment presten els seus servicis un total de 186 treballadors, els quals tenen la següent relació laboral:

Funcionaris de Carrera: 118
Funcionaris Interins: 26
Personal Laboral Fix: 9
Personal Laboral Interí: 33
Personal de Confiança: 7

Segons l’estructura de la Plantilla de Personal aprovada per este Ajuntament per a l’exercici 2012, ordenada per escales i categories, les places ocupades són les següents: Funcionaris, Personal en Règim Laboral, Personal Eventual (o de confiança).