La sede electrónica incluye una sección desde la cual los ciudadanos pueden comprobar que los documentos electrónicos remitidos por su Ayuntamiento son auténticos, plenamente válidos y no han sufrido alteraciones.

La seu electrònica inclou una secció des de la qual els ciutadans poden comprovar que els documents electrònics remesos pel seu Ajuntament són autèntics, plenament vàlids i no han sofrit alteracions.

Tots els documents signats electrònicament incorporen un codi de verificació generat automàticament per l’aplicació.

D’aquesta forma, quan s’imprimeix una còpia en paper, el codi de verificació actua com a “localitzador” del document dins de l’arxiu electrònic de l’Ajuntament, i així dota al document en paper de la consideració de còpia autèntica amb tots els efectes legals.

Si un ciutadà o una altra Administració reben la còpia en paper, poden verificar la seva autenticitat del document de forma molt senzilla.

N’hi ha prou amb que accedisquen a la seu electrònica de l’Ajuntament i teclegen el codi d’identificació. En aquest mateix moment podran descarregar la versió original del document en format electrònic i comprovar la seva autenticitat.

Tranquil·litat i seguretat al 100% per als ciutadans.