Control total sobre els documents publicats amb un sol clic

Línia directa amb l’Ajuntament: fàcil accés dels ciutadans a la informació en internet sense dependre d’altres.

Qualsevol usuari podrà publicar documents a la seu electrònica de l’Ajuntament amb un sol clic, des del propi gestor d’expedients, sense que siguen necessaris coneixements especialitzats.

L’Ajuntament disposa d’una eina amb la qual autogestiona els continguts que es mostren a la seu, sense dependre d’empreses externes o sobrecarregar els informàtics de l’Ajuntament. Prou amb fer un clic per determinar la secció de publicació del document: edictes, anuncis, ordenances municipals, ocupació pública, òrgans municipals, pressupost, urbanisme o ajudes i subvencions. Aconseguint d’una manera senzilla que la informació estiga sempre vigent i actualitzada.

El tauler d’anuncis electrònic permet substituir o complementar la publicació per mitjans tradicionals amb totes les garanties, ja que és possible signar i segellar electrònicament els documents per garantir la data de publicació i la seva inalterabilitat al llarg del temps.

Els veïns tenen accés a la informació, que podrà consultar-se des d’internet, evitant desplaçaments i facilitant la localització de documents d’una manera molt més senzilla i còmoda.

Perfil del Contractant

Transparència i accés públic a la informació relativa a l’activitat contractual.

No dependrà de tercers per publicar a la seu electrònica del seu Ajuntament tota la informació relativa a la seva activitat contractual, tal com imposa la “Llei 30/2007, de Contractes del Sector Públic”.

Amb un sol clic publique des dels propis expedients qualsevol dels documents propis del Perfil de contractant: anuncis d’informació prèvia, licitacions obertes o en curs i documentació relativa a les mateixes, contractacions programades, contractes adjudicats, procediments anul·lats, i qualsevol altra informació útil de tipus general, com a punts de contacte i mitjans de comunicació, a més de l’adjudicació dels contractes.

El Perfil de contractant de Gestiona no solament permet la publicació directa a la seu electrònica de l’Ajuntament d’una manera summament fàcil i còmoda, ja que l’usuari podrà determinar per endavant les dates automàtiques d’inici i fi de publicació. A més inclou un sistema d’auditoria que recull les dates de començament i finalització de la difusió pública i certifica que el document publicat no s’ha modificat durant aquest període, acarant per a això periòdicament l’empremta digital del document públic amb l’original. Al final del període d’exposició el sistema genera de forma automàtica un certificat acreditatiu que s’inclou de forma automàtica en l’expedient i que garanteix el total compliment amb els requisits establerts per llei.