Presentació d’instàncies i escrits des de qualsevol lloc amb accés a internet.

Mitjançant el Registre electrònic els ciutadans poden presentar documentació a l’Ajuntament sense haver de perdre temps en desplaçaments i esperes. Qualsevol procediment inclòs al catàleg de tràmits de la seu electrònica pot iniciar-se a través d’internet, amb l’únic requisit d’identificar-se adequadament de manera segura mitjançant qualsevol dels certificats digitals d’ús més estés.

El ciutadà podrà emplenar la instància de sol·licitud des de la pròpia seu i adjuntar tots els documents pertinents d’una manera intuïtiva gràcies a un assistent que el guia pas a pas. El Registre electrònic admet a més la presentació de qualsevol altre tipus d’escrit i comunicació, com queixes i suggeriments, i permet al ciutadà triar si desitja ser notificat electrònicament o per mitjans tradicionals.

Una vegada s’ha presentat la instància o document, Gestiona genera de forma automàtica l’anotació d’entrada en l’Oficina Auxiliar de Registre Electrònic de l’Ajuntament. Al seu torn, des de la seu el ciutadà pot imprimir o guardar en el seu equip un justificant de recepció que permet acreditar legalment el contingut presentat: dades de l’anotació (nombre assignat, data i hora), dades relatives a la comprovació de la identitat del sol·licitant i una relació de tots els documents aportats.