La bústia virtual amb plena validesa legal.

Pot notificar amb un sol clic de forma electrònica als ciutadans que ho hagen sol·licitat des del propi expedient o des del mòdul de Registre. Podrà, fins i tot, notificar de forma massiva diversos documents a una sèrie de tercers fàcilment i amb totes les garanties legals, ja que l’aplicació deixa constància del moment de la transmissió, a més del de recepció, del contingut íntegre de les comunicacions i de la identitat del remitent i destinatari.

Una vegada emesa la notificació, els ciutadans reben de forma automàtica un missatge en el seu correu electrònic personal requerint la seva compareixença a la seu. L’accés a la bústia electrònica és totalment segur en realitzar-se mitjançant identificació amb qualsevol dels certificats digitals admesos.

La consulta de les notificacions electròniques implica la descàrrega d’un justificant de recepció que certifica que la notificació s’ha practicat. L’usuari de l’Ajuntament tindrà igualment constància, ja que l’avís s’incorpora també a l’expedient i genera una alerta que li comunica aquest fet. D’igual manera, es generarà un avís si han transcorregut 10 dies sense que el ciutadà haja accedit a la notificació.