AVÍS INFORMATIU SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL EN CORREUS ELECTRÒNICS

Excm. Ajuntament d’Altea

Direcció: Plaça José María Planelles, 1, 03590 Altea                       NIF: P0301800I

Correu: <<responsablepd@altea.es>>                                  Telèfon:  965841300

Vosté. pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades (DPD) mitjançant:
(1). Correu electrònic: <<delegadopd@altea.es>>
(2). Correu ordinari: Carta dirigida al DPD – Plaça José María Planelles, 1, 03590 Altea

Les finalitats d’aquest tractament són:
(1). Gestió de les interaccions per mitjà de correu electrònic entre aquest Ajuntament i les persones i/o entitats que utilitzen aquest mitjà per a interactuar amb el mateix.
Aquest tractament no elabora perfils.

Les seues dades seran conservades durant el període establit pel tractament, la legislació aplicable i els requeriments aplicables a la conservació d’informació per part de l’Administració Pública.

Exercici de poders públics conferits al responsable del tractament i/o compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
Desenvolupament de les competències municipals conferides per la legislació estatal i autonòmica reguladora del règim local.
Si escau, consentiment previ de l’interessat en l’inici del tractament.

Entitats públiques o privades la concurrència de les quals siga necessària o legítima per al desenvolupament dels procediments i/o actuacions municipals.

Vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat i (si escau) retirada del consentiment prestat. Així mateix, Vè. pot dirigir-se a l’Autoritat de Control per a reclamar els seus drets.
Per a exercir aquests drets, Vè. ha de dirigir una sol·licitud a l’Ajuntament d’Altea, Registre d’Entrada, Plaça José María Planelles, 1, 03590 Altea, indicant “Responsable de Protecció de Dades”.
Aquesta sol·licitud pot realitzar-la mitjançant:
(1).    Correu ordinari. La sol·licitud ha de dirigir-se a l’adreça indicada en l’epígraf “Domicili del Responsable” en aquest mateix document.
(2).   Correu electrònic. Dirigit al Responsable de Protecció de Dades, del qual, les dades de contacte es troben en l’epígraf “Responsable del tractament” en aquest mateix document.

En tots els casos, l’Ajuntament ha de verificar la seua identitat com a titular de les dades. Per a aquesta verificació, Vè. pot triar entre aquestes dues opcions:
(1).    Aportar fotocòpia d’un document acreditatiu de la seua identitat (DNI, NIE, Passaport).
(2).    Expressar el seu consentiment perquè l’Ajuntament puga verificar la seua identitat de forma telemàtica, per a açò ha d’indicar el seu nom i cognoms, el tipus de document per a la consulta (DNI, NIE, Passaport) i el seu nom. En cas d’indisponibilitat dels serveis telemàtics, Vè. haurà d’aportar fotocòpia del document acreditatiu de la seua identitat.