La normativa existent en matèria de prevenció d’incendis forestals estableix la necessitat de l’existència de plans de prevenció d’incendis forestals per a aquelles zones en les quals existeix un alt risc d’incendis. En l’àmbit de la Comunitat Valenciana, tots els municipis amb superfície forestal estan declarats com a zones d’alt risc d’incendis forestals (Resolució de 19 de juliol de 2005). El 18 de gener de 2016 la Conselleria d’Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural va aprovar el pla local de prevenció d’incendis d’Altea com a directriu tècnica en la matèria en l’àmbit del municipi.

L’elevat risc de degradació del mitjà natural, l’estat actual en el qual es troben les muntanyes del municipi, la proximitat dels habitatges al munte arbrat i l’elevada incidència dels incendis forestals, són suficients motius per justificar la realització d’actuacions, dirigides tant a evitar l’inici d’incendis forestals com a minimitzar els danys en cas que aquests es produeixin.

Els objectius que es persegueixen amb la realització del següent Pla de Prevenció d’Incendis Forestals es resumeixen en la màxima d’evitar l’inici d’incendis forestals, i en cas que aquests es produeixin, minimitzar al màxim els efectes que poden suposar sobre el medi ambient, les persones i els seus béns.

Els objectius generals del PL són:

 • Minimitzar el nombre d’incendis produïts per causes antròpiques.
 • Minimitzar els danys derivats d’un incendi forestal.

I entre els objectius particulars destaquen:

 • Analitzar la situació actual i la seva evolució previsible quant a la problemàtica dels incendis forestals.
 • Zonificar el territori en funció del risc d’incendis.
 • Regular, conscienciar, formar i informar sobre pràctiques, activitats i infraestructures amb el risc de provocar incendis forestals per minimitzar el nombre d’ignicions.
 • Fomentar la pràctica d’activitats i actuacions, labors d’informació, conscienciació, divulgació i vigilància que minimitzin el nombre d’incendis forestals o la superfície afectada per aquests.
 • Reduir la vulnerabilitat d’infraestructures i activitats enfront dels incendis forestals.
 • Analitzar els mitjans de vigilància, dissuasió i detecció d’incendis forestals.
 • Establir les actuacions i infraestructures bàsiques a realitzar en l’àmbit del pla i, en cas de ser necessari, els criteris bàsics pels quals s’han de regir.
 • Establir el marc general comú enfront de la prevenció d’incendis forestals en l’àmbit del municipi.
 • Establir prioritats entre les actuacions proposades, així com la seva programació temporal i una estimació econòmica del cost.
 • Per poder aconseguir tots els objectius establerts pel Pla de Prevenció d’Incendis Forestals és necessari comptar amb una participació activa per part de tots els sectors implicats, tant els privats com els públics.
Documents

Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals d’Altea – Pàgines de la 1 a la 98

Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals d’Altea – Pàgines de la 99 a la 150

Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals d’Altea – Pàgines de la 151 a la 263

Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals d’Altea – Pàgines de la 264 a la 300

Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals d’Altea – Pàgines de la 301 a la 349