Es tracta d’un aflorament volcànic (d’ací el seu característic color negre) de roques ofites en la qual s’inclouen cristalls granats. L’erupció volcànica d’origen submarí va estar associada a la ruptura de Pangea.

El cap, o el túmul de Cap Negret està format per una gran mola basàltica amb restes d’extracció de pedra; extraccions que es van realitzar al llarg dels segles i que industrialment es van explotar en l’època dels anys 30-36 del Segle XX, en paral·lel al filó basàltic de la Pedrera de Calces, el material d’ambdues extraccions va donar origen al projecte i la construcció de l’embarcador que va funcionar en aquestes dècades i del qual queden restes, a més de la caseta d’administració actualment en ús com a habitatge d’esbarjo

La seua declaració com a Espai Natural protegit pren en consideració l’Aflorament Volcànic de Cap Negret i de la Platja Fòssil existent en el seu entorn segons la declaració que ha redactat l’Ajuntament d’Altea en data 28-04-2011. La seua delimitació proposada és: Àmbit dels afloraments d’origen volcànic així com la platja fòssil, que abasta el domini públic marítim terrestre entre les següents fites:

Fita H.4

De la delimitació provisional de béns de domini públic marítim terrestre de juliol de 1994. (abans fita 20 de la delimitació aprovada per O.M. de 15- 07-1975).

Fita 57

De la delimitació aprovada per O.M. de 15-07-1975 Igualment es pretén incloure la part marítima enfront de la línia costanera proposta, de manera que aquesta quede inclosa dins de l’àrea de protecció del parc natural, evitant així crear discontinuïtats entre zones protegides, a més del propi interés ambiental de la zona marítima.