La Facultat de Belles Arts d’Altea ha sigut dissenyada per a afrontar els reptes de la formació artística universitària en el context contemporani de permanent reformulació de les pràctiques artístiques. Els seus mitjans materials i humans i la seua planificació docent estan al servei d’aquest compromís, dotant els/les nostres alumnes de les eines tècniques i conceptuals que els permeten afrontar un escenari en el qual les arts visuals abasten un ventall de pràctiques professionals i culturals cada vegada més ampli.

Des de la valoració de la tradició i la importància d’una sòlida formació tècnica i conceptual contemporànies, especialment des de la seua integració en un context marcat per la interdisciplinarietat dels mitjans, l’actual pla d’estudis del nostre Grau en Belles Arts vol donar resposta a les noves necessitats formatives mitjançant una estructura que contempla dos itineraris diferenciats a partir del tercer curs, “Arts Plàstiques” i “Arts Visuals i Disseny”.

Al servei d’aquest projecte es troben també, d’una banda, les nostres instal·lacions dissenyades tenint l’accessibilitat dels estudiants com a principal objectiu, per a posar al seu servei un ampli nombre de tallers específics, seminaris i aules i, per una altra, el nostre personal docent i tècnic compromés amb la formació activa i personalitzada dels nostres estudiants.

José Vicente Martín Martínez, Degà

Enllaç al seu bloc: bbaa.umh.es