Direcció: Plaça José María Planelles, 1
Tel: 965.841.300
E-mail: omic@altea.es

Horari d’atenció al públic: Tots els divendres de 10’00 h. a 14’00 h.

Legislació

Regulació dels fulls de reclamacions

Regulació del sistema arbitral de consum

Consells de consum

Amb la finalitat que els consumidors i consumidores de la Comunitat Valenciana coneguin els seus drets i sàpiguen fer-los efectius, posem a la seva disposició una sèrie de consells que l’ajudaran a millorar la informació sobre determinats aspectes relacionats amb el consum.

Els contractes

El comerç electrònic

Les garanties

L’habitatge

Telefonia

Els productes financers

Viatges

Els arrendaments

Davant de qualsevol problema com a consumidor recordi que…

Crèdits ràpids

Fulls de Reclamacions

1. Què són els fulls de reclamacions i perquè serveixen?

Són el millor instrument per comunicar a l’administració una possible vulneració dels drets dels consumidors i permet així que aquesta iniciï les actuacions necessàries per a poder arribar a una solució satisfactòria. Els fulls de reclamacions es componen d’un joc de quatre impresos autocopiadores. L’original és de color blanc i les còpies de color rosa, verd i groc.

2. Qui ha de tenir-les?

Segons la normativa de la Comunitat Valenciana ha de tenir fulls de reclamacions qualsevol persona o empresa que comercialitzi béns o presti serveis: els comerciants, els prestadors de serveis a domicili, els espectacles públics, els bancs, els advocats, les clíniques, les agències de seguretat , els taxis, etc.

Tots els obligats a disposar de fulls de reclamacions, exposaran als seus locals, de manera perfectament visible, un cartell on s’anunciï que disposen d’aquestes fulles per a qualsevol persona que les sol·liciti.

3. Com s’emplenen els fulls de reclamacions?

Els fulls de reclamacions han d’estar al mateix lloc on es comercialitzen els productes o es presten els serveis. També poden estar a la zona d’informació o atenció al client.

S’han de facilitar immediatament al consumidor, sense obligar-lo a desplaçar-se a un altre lloc per obtenir-les, ni a esperar de manera innecessària que les faciliti altra persona que no es trobi en aquests moments en el local.

4. En el moment d’emplenar els fulls de reclamacions, el consumidor ha de fer constar:

Les seves dades, indicades amb precisió (nom, número de DNI o passaport, etc.) i sobretot, indicar amb claredat els fets que són motiu de la reclamació i què se sol·licita per resoldre el problema. A més, si el responsable de l’empresa no ho fa, serà el mateix consumidor el que faci constar les dades de l’establiment.

En el mateix full, el comerciant o prestador de serveis, exposarà la seva versió dels fets en l’apartat destinat a aquest efecte. AA continuació, el consumidor es quedarà amb els exemplars blanc i verd i el professional amb les còpies rosa i groga.

5. Què ha de fer el consumidor amb els seus exemplars?

El consumidor haurà d’enviar la còpia blanca, juntament amb els documents que consideri convenients (tiquet, resguards, etc.) al servei territorial de Consum corresponent a la seva província. Per això serà necessari que es dirigeixi al Registre del mateix servei territorial o a qualsevol altre de la Generalitat.

També té la possibilitat d’acudir a l’oficina municipal d’informació al consumidor (OMIC) més pròxima. Cal tenir en compte, que els fulls de reclamacions contra els establiments turístics s’enviaran, una vegada emplenats, al servei territorial de Turisme.

6. Què hem de fer si no ens volen facilitar els fulls de reclamacions o no tenen?

Si un establiment o professional es nega a facilitar al consumidor el corresponent full de reclamacions, o no en té, el consumidor podrà sol·licitar la presència de la policia local al lloc dels fets perquè aixequi acta del que ha passat, ja que es estarà produint una infracció en matèria de consum.

De qualsevol manera, el fet que un establiment no tingui fulls de reclamacions no impedeix que el consumidor exposi la seva queixa, ja que serà suficient amb que presenti un simple foli en qualsevol dels llocs comentats anteriorment.

7. On es poden aconseguir els fulls de reclamacions?

Els titulars d’establiments, empreses i / o professionals poden adquirir, previ abonament de les taxes els fulls de reclamacions a l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) d’Altea o al Servei Territorial de Consum corresponent.

Si desitja més informació o realitzar alguna consulta pot acudir a l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) situada a Plaça Jose Mª Planelles, 1 (Altea).