Programa d’Informació, Orientació i Assessorament

Servei dirigit a tota la població per a informar-los, orientar-los i assessorar-los sobre els seus drets, de l’exercici dels mateixos i dels recursos socials adequats per a resoldre les seues necessitats, així com la prevenció de la marginació social per causa del desconeixement dels mateixos.

El que es pretén és prestar una correcta informació a tota la ciutadania sobre els seus drets i els recursos socials existents, així com un assessorament especialitzat sobre problemes socials i la seua canalització quan siga necessari als altres Serveis socials existents.

Orientació:

Es proporciona informació tècnicament sobre el recurs o mesura idònia amb l’objecte de superar la situació-problema. Garanteix no solament disposar d’informació, sinó la capacitat d’utilitzar-la adequadament.

Assessorament:

Orientació més perllongada en el temps i un procés d’acompanyament a la persona usuària en la resolució dels seus problemes.

Prestacions Econòmiques

Característiques Generals:

Prestacions que requereixen de la valoració professional sobre la situació de necessitat o carència. Subjectes a disponibilitat pressupostària. Regulades per llei, ordre i/o decret. Informació i sol·licituds al Departament de Serveis Socials (Centre Social). Cita prèvia.

Modalitats:

RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA

Prestació econòmica de dret i caràcter universal, vinculada al compromís dels destinataris de promoure de manera activa la seua inserció soci-laboral i destinada a les persones que manquen de recursos suficients per a mantenir un adequat benestar personal i familiar.

PRESTACIONS ECONÒMIQUES INDIVIDUALITZADES D’EMERGÈNCIA

Ajudes econòmiques dirigides a persones individuals o nuclis de convivència, per a remeiar una situació greument deteriorada, de necessitat o amb greus problemes específics que afecten a la seua autonomia personal, social i econòmica i que no puguen resoldre amb mitjans econòmics propis.

Dirigides a cobrir:
Despeses imprescindibles per a l’ús de l’habitatge habitual.
Despeses excepcionals en els quals concórreguen circumstàncies de greu o urgent necessitat social i que es consideren d’interés per a l’atenció de persones amb important problemàtica.
Despeses destinades a cobrir necessitats bàsiques familiars.

ORDENANÇA MUNICIPAL D’AJUDES D’EMERGÈNCIA

Servei Jurídic d’Assessorament en Execucions Hipotecàries de l’Habitatge Habitual.

Aquest servei es presta a través de la signatura del Conveni entre l’Il·lustre Col·legi d’Advocats d’Alacant i l’Ajuntament d’Altea.

Es tracta d’un servei jurídic gratuït per a la població d’Altea, amb un caràcter totalment preventiu, en la negociació i gestió de mesures alternatives que facilitaran la conservació de l’habitatge habitual i sobretot eviten el llançament.

Les situacions objecte d’aquest servei són:

– Que encara no hagen deixat de pagar la quota hipotecària però necessiten informació de les possibilitats i de les conseqüències derivades d’un possible impagament.
– Que no hagen deixat de pagar però cerquen una solució amb l’entitat financera atès que es preveu que no es podran pagar les quotes futures. Requereix intermediació.
– Que s’haja deixat de pagar però encara no s’haja interposat demanda.

Es presta una vegada al mes en el Centre Social, amb cita prèvia, acudint a serveis socials o cridant al 96.688.27.02.

Vegeu també: Centre Social