Servei Polivalent d’Ajuda a domicili (S.A.D.)

Prestació que ofereix un conjunt de serveis de caràcter domèstic, personal i socioeducatiu en general a aquelles persones que precisen, per la seua especial necessitat, una atenció en el seu domicili, procurant així la permanència en el seu nucli familiar.

Reglament

Servei de Menjar a Casa

Es tracta d’un programa amb el qual es pretén distribuir el menjar a les persones majors que per la seua especial situació, com la solitud, o per les seues circumstàncies físiques, tinguen com a principal problema una deficient nutrició, proporcionant-los una alimentació de qualitat i nutritiva, adequada a les especials característiques d’aquestes persones.

Aquest Servei requereix l’aportació econòmica de l’interessat amb el 24% del seu preu, la qual cosa suposa per a 2012, 2,63 euros pel menú diari.

Servei de Teleassistència Domiciliària

Servei d’atenció telefònica, a través del qual l’usuari està atés durant les 24 hores del dia (mitjançant un sistema d’alarma), davant de qualsevol situació d’emergència o risc que ocórrega dins del domicili, garantint-li així l’atenció immediata que precise.

Prestacions Econòmiques

Ajudes per al desenvolupament personal de la 3a edat (més de 60 anys) que inclouen:

Ajudes per a l’eliminació de barreres arquitectòniques existents en l’habitatge propi o en l’edifici de l’ancià, que obstaculitzen la seua mobilitat.
Ajudes tècniques, considerant-se com a tals l’adaptació funcional de la llar i l’adquisició d’útils necessaris per a la desimboltura en la vida ordinària.
Adaptació de vehicle a motor.

Pensió no contributiva de Jubilació:

Proporciona una prestació econòmica i una assistència medicofarmacèutica gratuïta, així com serveis socials complementaris a persones que no hagen cotitzat o ho hagen fet de forma insuficient.

REQUISITS

Major de 65 anys en la data de la sol·licitud.
Residir legalment en territori espanyol i haver-ho fet durant 10 anys, entre l’edat de 16 anys i l’edat de meritació de la pensió, dels quals dos hauran de ser consecutius i immediatament anteriors a la sol·licitud.
Mancar de rendes o ingressos suficients.

Prestació econòmica individualitzada d’accés a Centre Residencial (Anualitat 2014)

La finalitat d’aquestes prestacions és finançar estades en residències de tercera edat per a l’any 2014.

Dirigit a: Persones majors que acrediten insuficiència de recursos econòmics per a mantenir la seua estada en centre residencial. Tot açò en tant obtenen el reconeixement de dret en el marc de la Llei de Dependència o qualsevol altra línia d’actuació que desenvolupe la Generalitat.

Bases

Targeta Or de Transport Urbà

Amb aquesta targeta els ciutadans majors de 65 anys o amb discapacitat superior al 50% podran comptar amb un descompte a l’autobús urbà.

Model de Sol·licitud

Vivendes Socials per a majors

Es tracta d’un conjunt de 38 apartaments dissenyats per a persones majors que se situen en les dues plantes superiors del CEAM, amb accés independent des de l’exterior i que es comuniquen per l’interior amb el CEAM.

Les persones usuàries d’aquestes vivendes són persones majors sense habitatge propi i amb escassos recursos econòmics.

Més Informació: CEAM Altea. C/ Marina Baixa, 6. Teléfono: 966 880 046 Fax: 966 880 142

Vegeu també: Atenció a la Dependència

Vegeu també: CEAM

Vegeu també: Centre Social

Enllaços d’interés

Conselleria de Justícia i Benestar Social

Ministeri de Sanitat, Serveis socials i Igualtat

Portal Especialitzat en Gerontologia i Geriatria