Títol de família nombrosa

Les famílies nombroses són aquelles formades per:

 

Un o dos ascendents amb tres o més fills, siguen o no comuns.
Un o dos ascendents amb dos fills (comuns o no), i almenys un dels fills amb discapacitat o incapacitat per a treballar.
Dos ascendents amb dos fills (comuns o no), quan els progenitors siguen discapacitats o estiguen incapacitats per a treballar, o almenys un d’ells amb un grau de discapacitat igual o superior al 65%.
El pare o la mare separats o divorciats amb tres o més fills, comuns o no, encara que estiguen en diferents unitats familiars, si estan sota la seua dependència econòmica, encara que no visquen en la llar conjugal.
Dos germans orfes de pare i mare, sotmesos a tutela, acolliment o guarda, sense estar a expenses del tutor, acollidor o guardador.
Tres o més germans orfes de pare i mare majors de 18 anys o dos, si un és discapacitat, que convisquen i tinguen dependència econòmica entre si.
El pare o la mare amb dos fills, quan haja mort l’altre progenitor.

Guia Famílies Nombroses

Famílies Monoparentals

El DECRET 179/2013, de 22 de novembre, del Consell, regula el reconeixement de la condició de familiamonoparental a la Comunitat Valenciana i el procediment d’emissió i renovació del títol de família monoparental, com a document oficial expedit per a totes les persones integrants de la unitat familiar, el qual tindrà validesa en tot el territori de la Comunitat Valenciana.

Concepte de família monoparental:

a) Aquelles en les quals els fills o les filles únicament estiguen reconeguts
legalment pel pare o per la mare.
b) Aquelles constituïdes per una persona vídua o en situació equiparada,
amb fills o filles que depenguen econòmicament d’ella, sense que a aquest efecte es tinga en compte la percepció de pensions de viduïtat o orfandat.
c) Aquelles en les quals el pare o la mare que tinga la guarda o custòdia dels fills o filles no haja percebut la pensió per aliments, establida judicialment o en conveni regulador, a favor dels fills i filles, durant tres mesos, consecutius o alterns, en el període dels dotze mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud.
d) Aquelles en la qual una persona aculla a un o diversos menors, mitjançant la corresponent resolució administrativa o judicial, per temps igual o superior a un any.

Decret 179.2013 de 22 de Novembre de la Conselleria de Benestar Social

Correcció Errors Decret 179.2013 de 22 de Novembre de la Conselleria de Benestar Social

Documentació Necessària Família Monoparental

Imprés Documentació

Sol·licitud Família Monoparental

Títol Temporal Família Monoparental

Prestació econòmica per Acolliment Familiar

Atenen despeses de manutenció de caràcter periòdic per a aquelles persones o nuclis familiars als quals se’ls ha conferit amb caràcter previ, per resolució administrativa, la guarda d’un menor amb el qual existeix una vinculació basada en una relació de parentiu o equiparable.

Programa d’Intervenció Familiar

És el conjunt d’actuacions destinades a procurar el benestar dels xiquets i adolescents pel que fa a la cobertura de les seues necessitats bàsiques, possibilitant en casos de dificultat: La cobertura de les necessitats fisiològiques bàsiques dels menors (alimentació, salut, habitatge, vestit, etc.) així com la seua adequada escolarització, i la superació de dificultats que impedisquen la dispensa de l’afecte necessari a un normal desenvolupament. La col·laboració amb aquelles famílies que necessiten suport educatiu per al manteniment d’un entorn favorable per als menors. La prevenció dels abusos cap als menors.

Programa d’Acompanyament Social a Famílies Reallotjades

El programa consisteix a proporcionar una vivenda digna, en règim d’ocupació de lloguer, a les famílies que per circumstàncies socioeconòmiques, culturals i/o ètniques viuen en habitatges en condicions precàries, en estat de ruïna i/o en condicions higienicosanitàries deficitàries amb evident risc per a la salut i benestar per als seus ocupants, sent l’accés a un habitatge el mitjà per a aconseguir una inserció social real.

Objectiu General: Proporcionar una vivenda en règim de lloguer a persones en exclusió, sense l’accés als recursos bàsics i amb grans dificultats d’una inserció social real, amb necessitat de suport i orientació psicosocial per a la resolució dels seus conflictes.

Persones destinatàries: Persones i famílies que resideixen en el municipi d’Altea, en habitatges de titularitat municipal amb deficients condicions d’habilitat, en situació d’amuntonament, en ocupació irregular i/o que no poden accedir a un habitatge digne pels seus propis mitjans, amb existència de problema d’inserció o reinserció social per diferents motius socials.

Comissió de Coordinació de Menors en situació de risc

La Llei 12/2008 de Protecció Integral de la Infància i l’Adolescència de la Comunitat Valenciana, estableix el marc de competències per a l’actuació de les situacions de desprotecció social de menors.

Competeix als ajuntaments a través dels Serveis Socials, la prevenció, detecció, intervenció i declaració de les situacions de risc mitjançant el desenvolupament d’un Pla d’Intervenció Familiar.

En aquestes funcions també participen les institucions d’educació i els serveis sanitaris, facilitant la prevenció, detecció, notificació i derivació de les situacions de risc i desemparament, així com el posterior recolzament en la intervenció.

Seran els interlocutors amb els serveis socials de l’ajuntament, els serveis psicopedagògics en l’àmbit educatiu i les unitats de treball social en l’àmbit sanitari.

Per a fer efectiva aquesta participació, intercomunicació i col·laboració de manera formal entre les diferents Administracions Públiques (Serveis socials, educació i sanitat) en matèria de protecció de menors, l’Ajuntament d’Altea ha creat la Comissió de Coordinació de Menors en Situació de Risc com un òrgan administratiu de caràcter col·legiat.

La Comissió de Coordinació de Menors en Situació de Risc d’Altea està formada per:

President: Braulio Cencerrado Prats (Servicios sociales)
Suplent: Mª Francisca Monllor Ferrando
Secretària: Montserrat Marín Sánchez (Secretaría General)
Suplent: Cristina Riera Roselló
Vocal: Mª Vicenta Monfort Andrés (Servicios sociales)
Suplent: Mª Ángeles Zaragozí Lloret
Vocal: Consuelo González Llorens (Sanidad)
Suplent: Silvia Varó López
Vocal: Javier Santos Comino (Educación)
Suplent: Lourdes Rada Álvarez

Enllaços d’interés

Telèfon del Menor:

900 10 00 33: és un telèfon gratuït per al públic, que funciona ininterrompudament les 24 hores del dia, tots els dies de l’any. Té com a objectiu general centralitzar les telefonades que denuncien o posen de manifest presumptes situacions de risc o desemparament de menors d’edat.