Grau de Discapacitat

Consisteix en la sol·licitud de valoració de les situacions de discapacitat per malaltia física, psíquica i/o sensorial, que presenta una persona de qualsevol edat, qualificant el grau segons l’abast de les mateixes.

El reconeixement de grau de minusvalidesa s’entendrà produït des de la data de sol·licitud.

La condició legal de discapacitat s’aconsegueix amb el 33% o més de disminució física, psíquica o sensorial.

El certificat de discapacitat és emés pels Centres de Valoració pertanyents a la Conselleria de Justícia i Benestar Social.

Impresos Sol·licitud Grau de Discapacitat

Targeta d’estacionament per a vehicles que transporten persones amb mobilitat reduïda

REQUISITS

Tenir Reconeixement del grau de discapacitat en un 33% o superior.
Tindre greus dificultats en la seua mobilitat.: acreditant 7 punts en mobilitat reduïda en el grau de discapacitat.
Tenir una edat superior a 3 anys.
Residir en el municipi d’Altea.

Prestacions Econòmiques

Pensió No contributiva d’Invalidesa:

Proporcionen una prestació econòmica i una assistència medicofarmacèutica gratuïta, així com serveis socials complementaris a persones que es troben en situació d’invalidesa.

REQUISITS

Major de 18 anys i menor de 65, en la data de la sol·licitud.
Residir legalment en territori espanyol i haver-ho fet durant 5 anys, dels quals dos seran immediatament anteriors a la data de la sol·licitud.
Estar afectats per discapacitat igual o superior al 65%.
Mancar de rendes o ingressos suficients segons l’establit en la normativa.

Ajudes individualitzades per al desenvolupament personal:

Són mesures dirigides a facilitar l’autonomia personal a persones amb problemes motors o sensorials, propiciant el manteniment en el propi entorn familiar i social, incrementant la seua autonomia i afavorint les seues relacions i la integració en la societat.

REQUISITS

Tindre reconeguda la condició legal de persona amb discapacitat o haver sol·licitat la situació de dependència.
Tenir la seua residència legal en un domicili situat en un municipi de la Comunitat Valenciana.
Ser menor de 60 anys.
Que existisquen deficiències de caràcter motor o sensorial en el sol·licitant que suposen una pèrdua d’autonomia, li impedisquen o dificulten la seua mobilitat o comunicació a través dels mitjans normals.
Que existisca idoneïtat de l’actuació o ajuda sol·licitada per a cobrir la necessitat que planteja el sol·licitant, que haurà de ser avaluada per l’òrgan instructor.
No haver obtingut ajuda pel mateix concepte en els últims 5 anys.

Targeta acreditativa de la condició de persona amb discapacitat

Instrument pràctic i còmode a l’hora de manifestar la condició de persona amb discapacitat.

Tenen dret a aquesta targeta les persones amb un grau de discapacitat del 33% o superior, i, és igual per a totes les persones, independentment del tipus i del grau de discapacitat.

Taller Prelaboral d’Inserció Sociolaboral (TAPIS)

És Centre obert destinat a l’organització d’activitats de suport preventiu a la marginació i d’activitats de caràcter rehabilitador i suport psicosocial.

Finalitat:

Potenciar la integració sociolaboral mitjançant el suport terapèutic i la formació prelaboral, i proporcionar assistència orientada al desenvolupament de l’autonomia personal.

Beneficiaris:

Persones amb discapacitat psíquica i/o mental que presenten amb dificultats sociofamiliars i/o d’integració psicosocial.

Nº places:

15

Serveis:

a. Activitats ocupacionals i rehabilitadores.
b. Culturals i recreatives.
c. De convivència, cooperació i autoajuda.
d. Suport psicosocial
i. Orientació familiar.

Servei d’assessorament en matèria d’incapacitat i tutela

És un servei la finalitat del qual és prestar informació i assessorament a les famílies sobre les mesures jurídiques de protecció a les persones amb discapacitat intel·lectual en aconseguir la majoria d’edat.

Horari: Dimarts i Dijous. Cita prèvia

Vegeu també: Atenció a la Dependència

Vegeu també: Targeta Or de Transport

Vegeu també: Servei d’Ajuda a domicili

Vegeu també: Teleassistència

Enllaços d’interés

Telèfon Defensora del Discapacitat: 963 428 502

Conselleria de Justícia i Benestar Social

Ministeri de Sanitat, Serveis socials i Igualtat

FEAPS

Portal de Persones amb Discapacitat