Agència de Mediació per a la Integració i la Convivència Social AMICS

Les Agències AMICS són oficines de l’Administració Local d’informació, mediació, assessorament i orientació sobre els recursos de l’administració i de les entitats en matèria d’integració de persones immigrants.

Cita Prèvia: 966882702
Email: altea.amics@cv.gva.es

Informes de Idoneidad Vivienda:

Informes d’Idoneïtat Vivenda:

Aquest informe han de presentar-lo els estrangers que vulguen sol·licitar una autorització inicial de residència temporal per reagrupació familiar o en renovar-la, únicament si han modificat el seu domicili.

En aquests procediments s’exigeix al sol·licitant que acredite, entre altres coses, que compta amb una vivenda adequada per a atendre les seues necessitats i les de la seua família. Per això haurà de sol·licitar un informe a l’Ajuntament del seu domicili habitual, si així ho estableix la Comunitat Autònoma.

L’Ajuntament haurà d’emetre l’informe i notificar-li-ho a l’interessat en el termini màxim de trenta dies des que li siga sol·licitat.

Informe d’Integració Social:

Un dels requisits de l’arrelament social és tenir vincles familiars amb altres estrangers residents o, en defecte d’açò, presentar un informe d’arrelament que acredite la seua integració social.

És a dir, ha d’acreditar-se un d’ells, però si es tenen vincles familiars amb altres estrangers residents, referits als cònjuges o parelles de fet registrades, ascendents i descendents en primer grau i en línia directa, no serà necessari sol·licitar l’informe.

Seran necessaris tots dos documents únicament quan en l’informe s’eximisca a l’estranger de la necessitat de comptar amb un contracte de treball sempre que acredite que compta amb mitjans de vida suficients.

L’informe és emés per l’Ajuntament del seu lloc de residència, en cas que així ho haja establit la Comunitat Autònoma. El termini per a l’emissió de l’informe és de 30 dies des de la data de sol·licitud.

Entre altres factors d’arrelament, haurà de constar en l’informe el temps de permanència de l’interessat en el seu domicili habitual, en el qual haurà d’estar empadronat, els mitjans econòmics amb els quals explique, els vincles amb familiars residents a Espanya i els esforços d’integració a través del seguiment de programes d’inserció sociolaborals i culturals.

Escola d’Acollida

Es tracta d’un Programa Voluntari de Comprensió de la societat valenciana que garanteix als nous ciutadans el coneixement dels valors i regles de convivència intercultural.

Escola d’Acollida 2016

Fullet informatiu Escoles d’Acollida

Informació Curs Escola d’Acollida Altea 2016

Sol·licitud d’Inscripció

Instància General

Enllaços d’Interés

OFICINA D’ESTRANGERS D’ALTEA: C/ San Isidro llaurador, nº1

Plànol

XARXA AMICS CONSELLERIA DE JUSTÍCIA I BENESTAR SOCIAL: www.amics.gva.es

OFICINA D’ESTRANGERS D’ALACANT: www.consultor.com

DIRECCIÓ GENERAL D’INTEGRACIÓ I COOPERACIÓ: www.csc.gva.es

UN ESPAI DE SUPORT PER A LES PERSONES IMMIGRANTS D’ESPANYA: www.migrar.org