Loading Events
  • This event has passed.

Plenari de l’Ajuntament, dia 7 de maig de 2020, a les 10,00hores, que es celebrarà per vídeo conferència que garantirà adequadament la seguretat tecnològica, l’efectiva participació política dels seus membres, la validesa del debat i votació dels assumptes.

ORDRE DEL DIA
ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:
1.- Aprovació, si procedeix, esborrany acta sessió anterior.
2.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre modificació de crèdits (269/2020).
3.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre la moció de mesures relaciones am autònoms (2198/2020)
4.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre la moció per a l’adopció mesures econòmiques per COVID 19 (2221/2020).
5.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’educació, cultura, festes, Agermanaments, Comerç i Turisme sobre moció creació mesa de treball per a la reactivació econòmica d’Altea (2267/2020)
ACTIVITAT DE CONTROL:
Donar compte decret liquidació (686/2020)
Donar compte informe anual de control dels comptes a justificar i anticipis de caixa (686/2020)
Donar compte informe anual resolucions adoptades pel President contràries a objeccions efectuats (686/2020)
Donar compte de l’avaluació del 1º T/2020 del Pla d’Ajust (3346/2020)
Donar compte resolucions dictades per Alcaldia i Regidories Delegades des de l’última sessió plenària del 189 a 758/2020.
Precs i preguntes