Loading Events
  • This event has passed.

Plenari de l’Ajuntament, dia 7 de gener de 2021, a les 10,00 hores, que se celebrarà per vídeo conferencia que garantirà adequadament la seguretat tecnològica, l’efectiva participació política dels seus membres, la validesa del debat i votació dels assumptes.

ORDRE DEL DIA:
ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:
1.- Aprovació, si procedeix, esborrany acta sessió anterior.
2.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre nomenament Jutge de Pau Substitut (5509/2020).
3.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre aprovació inventari bens i drets Corporació 2016 (6307/2020).
4.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Educació, Festes, Agermanaments, Cultura, Turisme i Comerç sobre assignació nom plaça pública (6462/2020).

ACTIVITAT DE CONTROL:
Donar compte resolucions dictades des d’última sessió plenària ordinària del 2362 al 2728/2020.
Donar compte resolucions 2173 i 2174/2020.
Donar compte seguiment pla ajust 4 T/2019 (3346/2013).
Donar compte període mitjà de pagament i morositat 4 T/2019 (2484/2020)
Precs i preguntes.

20201230_Resolució_convocatoria plenari 07-01-2021