Loading Events
  • This event has passed.

Plenari de l’Ajuntament, dia 6 d’agost de 2020, a les 10,00 hores, que se celebrarà per vídeo conferencia que garantirà adequadament la seguretat tecnològica, l’efectiva participació política dels seus membres, la validesa del debat i votació dels assumptes.

ORDRE DEL DIA

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:
1.- Aprovació, si escau, esborrador acta sessió anterior.
2.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim interior sobre modificació extraordinària de crèdits (269/2020).
3.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim interior sobre modificació ordenança fiscal reguladora de la taxa d’ocupació del sòl, subsòl i vol en la via pública (3833/2020)
4.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d’Infraestructures i Medi ambient sobre informe als recursos de reposició, mesures cautelars, suspensió forçosa, acord plenari 5 de març de 2020 (5828/2020)
5.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d’educació, festes, agermanaments, cultura, turisme i comerç sobre nomenament membre del consell Municipal de Comerç i Turisme (3697/2020).

ACTIVITAT DE CONTROL:
Donar compte resolucions dictades des d’última sessió plenària ordinària del 1123 al 1371/2020.
Donar compte de l’Informe d’Avaluació del Pla d’Ajust del 2n Trimestre (3346/2013.
Donar compte informe de morositat i període mitjà de pagament a proveïdors 2n Trimestre (2090/2020).

Precs i preguntes.

Resolució 2020-1666 [Convocatòria Plenari-06-08-2020]