Loading Events
  • This event has passed.

Plenari de l’Ajuntament, dia 29 d’octubre de 2020, a les 10,00 hores, que se celebrarà per vídeo conferencia que garantirà adequadament la seguretat tecnològica, l’efectiva participació política dels seus membres, la validesa del debat i votació dels assumptes.

ORDRE DEL DIA:

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:
1.- Aprovació, si procedeix, esborrany acta sessió anterior.
2.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre moció Grup Municipal Popular defensa de l’ordenament constitucional (5198/2020).
3.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior moció Equip de Govern sobre Fons Cooperació Municipal (5262/2020).
4.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre felicitació individual Policia Local (4640/2020).
5.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre felicitacions individuals (4640/2020).
6.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Infraestructures i Medi Ambient sobre ratificació acord JGL sol·licitud subvenció (3078/2020).
7.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’Urbanisme sobre sol·licitud cessió tram CN-332 (5246/2020)

ACTIVITAT DE CONTROL:
Donar compte resolucions dictades des d’última sessió plenària ordinària del 1849 al 2078/2020.
Donar compte contestacions preguntes realitzades en sessió plenària (4749/2020)
Precs i preguntes.

20201026_RESOLUCIÒ 2020-2300 [Convocartòria Plenari 29 Octubre 2020 ]