Loading Events
  • This event has passed.

Plenari que en sessió ordinària es celebrarà el dijous dia 28 de novembre de 2019, a les nou hores trenta minuts (9,30), en el Saló d’Actes del Centre Social de la Tercera Edat.

ORDRE DEL DIA:
ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:
1.- Aprovació, si procedeix, esborrany acta sessió anterior.
2.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa de Benestar Social, Igualtat, Sanitat i Participació Ciutadana moció 25 de novembre, dia internacional per l’eliminació de la violència contra les dones (6523/2019)
3.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre desistiment modificació pressupostària (513/2019)
4.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre moció Grup Municipal Popular recolzament forces i cossos seguretat de l’Estat(6161/2019).
ACTIVITAT DE CONTROL:
Donar compte resolucions Alcaldia des d’última sessió plenària ordinària (del 2356 al 2647/2019)
Donar compte resolució Alcaldia 2713/2019.
Donar compte avaluació pla ajustament 3 T/2019 (3346/2013)
Donar compte informes morositat 3 T/2019 (2484/2019)
Donar compte cost servicis públics 2018 (5327/2015)
Precs i preguntes
PARTICIPACIÓ CIUTADANA: Pregunta de Maria Romero Peña (6539/2019)