Loading Events
  • This event has passed.

Convocatoria de plenari que en sessió ordinària el dijous 1 d’octubre de 2020, a les deu (10,00) hores, en el Saló d’Actes del Centre Social de la Tercera Edat, significant que a pesar de ser públiques les sessions del plenari de l’Ajuntament, degut a les mesures excepcionals que es deuen adoptar no es permetrà l’accés a persones majors de 65 anys, ni menors de edat, tampoc podrà assistir un nombre superior a 8 ciutadans distints del que habitualment participen en les sessions plenàries (Alcalde, Regidors, Secretari, Interventor, personal Ràdio Altea, treballadors de l’Ajuntament).

ORDRE DEL DIA:

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:
1.- Aprovació, si procedeix, esborrany acta sessió anterior.
2.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre sol·licitud compatibilitat personal Conservatori (4126/2020).
3.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa de Benestar Social, Igualtat, Sanitat i Participació Ciutadana sobre aprovació conveni (4253/2020).
4.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre designació festes locals 2021 (4514/2020).
5.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior moció Grup Municipal Popular sobre Ràdio Altea (4765/2020).
6.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior moció Grup Municipal Popular sobre el torn de Precs i Preguntes (4770/2020).

ACTIVITAT DE CONTROL:
Donar compte resolucions dictades des d’última sessió plenària ordinària del 1650 al 1848/2020.
Precs i preguntes.

20200924_Resolución 2020-2056 [CONVOCATORIA DEL PLENO 2020-0008]