Loading Events
  • This event has passed.

Plenari que en sessió ordinaria es celebrara el dijous 1 d’agost de 2019, a les disset (17,00) hores, en el Saló d’Actes del Centre Social de la Tercera Edat.

ORDRE DEL DIA:

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:
1.- Donar compte renuncia Regidor Grup Municipal Popular (4593/2019)
2.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa Infraestructures i Medi Ambient sobre assumpció servei sanejament i proveïment aigua en Serra d’Altea (5828/2019).
3.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre Cartes Serveis de l’Ajuntament (2942/2017).
4.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre proposada nomenament representants municipals en Òrgans Col·legiats. (3876/2019).
5.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre rectificació modificació pressupostària 12/2019 (513/2019).
6.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre modificació crèdit extraordinari núm. 39/2019 (513/2019).
7.- Aprovació, si escau, dictàmens Comissió Informativa d’Educació, Festes, Agermanaments, Cultura, Turisme i Comerç acceptació proposada delegació competències Pla Edificant (1273/2018)
8.- Aprovació, si escau, dictàmens Comissió Informativa d’Educació, Festes, Agermanaments, Cultura, Turisme i Comerç acceptació proposada delegació competències Pla Edificant (3585/2018)
9.- Aprovació, si escau, dictàmens Comissió Informativa d’Educació, Festes, Agermanaments, Cultura, Turisme i Comerç acceptació proposada delegació competències Pla Edificant ( 5774/2018)
10.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre compte general 2018 (1037/2019).
11. Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa Urbanisme sobre informació pública revisió pla municipal mobilitat (4447/2019)
12.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa Urbanisme sobre proposada Pla General Estructural i expediente avaluació ambiental i territorial estratègica (215/2013)
13.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa Urbanisme sobre Projecte de remodelació i ampliació del Passeig Mediterrani en el tram comprés entre el Carreró Astilleros i la Travessera Sant Pere” (6571/2018)
14.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre Moció Grup Municipal Altea amb Trellat sol·licitant funcionari administratiu (4545/2019).
15.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre Moció Grup Ciutadans sol·licitant funcionari administratiu (4547/2019).

ACTIVITAT DE CONTROL:
Donar compte informes morositat 2019 1r i 2n trimestres (2484/2019)
Donar compte informes seguiment Pla Ajust 1r i 2n trimestre (3346/2013)
Donar compte informe resumeixen control financer 2018 (1037/2019)
Donar compte expedient continuïtat serveis Palau Altea (3333/2013)
Donar compte decrets Alcaldia des d’última sessió plenària.
Precs i preguntes