Loading Events
  • This event has passed.

Plenari extraordinari de l’Ajuntament, dia 13 de gener de 2021, a les 12,00 hores, que es celebrarà per vídeo conferència que garantirà adequadament la seguretat tecnològica, l’efectiva participació política dels seus membres, la validesa del debat i votació dels assumptes.

ORDRE DEL DIA:
ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:
Únic.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre desestimació al·legacions i aprovació definitiva pressupost general Corporació i plantilla personal exercici 2021 (5749/2020).

20210108_Resolució_convocatoria extraordinaria plenari Ajuntament Altea 13-01-2021