Adaptació als estàndards (Nivell AA)

En un esforç per fer les nostres pàgines un espai obert a tots hem desenvolupat aquest lloc web seguint els estàndards d’accessibilitat recomanades pel W3C.

De la mateixa manera ens ajustem al compliment del nivell ‘AA’ en les Pautes d’Accessibilitat, recomanades pel grup de treball WAI del W3C.

Per a assegurar açò, entre moltes unes altres, s’han realitzat diverses proves:

 • Inspecció del portal amb diferents navegadors (Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla, Safari … etc.) i baix diferents plataformes i dispositius.
 • Navegació amb l’opció d’execució de javascript deshabilitada.
 • Navegació sense ús de fulles d’estil.
 • Navegació amb lectors de pantalla.

Personalització d’estils del portal

D’altra banda, fent clic en l’enllaç d’accessibilitat de la capçalera l’usuari podrà configurar el color de fons per al portal, el color, alt de línia i grandària de lletra. Aquestes opcions es guardaran en les cookies del seu navegador de manera que cada vegada que accedisca al portal de nou o a altres pàgines del mateix no haurà de tornar a configurar aquestes opcions.

Navegació mitjançant teclat

El nostre portal està pensat per a un fàcil ús mitjançant teclat, per la qual cosa a través de la tecla tabulador podràs desplaçar-te, simple i lògicament, pels diferents menús i enllaços que apareixen en la nostra pàgina.

Per a facilitar la navegació, s’han emprat les següents tecles d’accés ràpid:

 • S – Saltar capçalera i navegació
 • 1 – Home
 • 2 – Novetats – Altea Digital
 • 3 – Mapa web
 • 4 – Cerca
 • 8 – Avís Legal
 • 9 – Contacte
 • 0 – Accessibilitat

En la majoria dels navegadors l’usuari accedeix a la tecla d’accés pressionant Alt (PC) o Ctrl (en Mac) al mateix temps que la tecla apropiada del teclat.

Navegador web Modificador Efecte Notes
Google Chrome > v.3 Alt resp. Ctrl+ Opt (en Mac) Les tecles d’accés no estaven suportades en les versions 2.x de Chrome, però ara estan suportades en les versions actuals.
Firefox 2 & 3 Alt + Mayús En les versions anteriors a la 2.0 solament s’usava Alt
Es pot configurar mitjançant about:config
Internet Explorer Alt Alt + la tecla d’accés selecciona l’enllaç, però es requereix que es pressione Entrar per a poder activar l’enllaç.
Opera Mayús+Esc La tecla modificadora ha de ser polsada abans de la tecla d’accés. Quan la tecla modificadora se solta, el navegador mostra a l’usuari una llista del conjunt de tecles especials d’aqueixa pàgina per a permetre a l’usuari triar. Configurable mitjançant interfície gràfica d’usuari
Safari 3 Ctrl (Alt en Windows)
Safari 4 Ctrl+ Opt (Alt en Windows)

Tecnologia usada

Aquest portal usa tecnologies web àmpliament utilitzades tals com HTML, CSS i Javascript. Sempre seguint les especificacions i recomanacions oficials del W3C i han superat nombroses proves de qualitat, usabilidad i accessibilitat.

Revisat el 16 maig de 2017 | info@digiworks.es