Per a poder traure el màxim profit al temps lliure i obtindre al seu torn importants descomptes, l’Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove posa a la teua disposició el Carnet Jove. Té com a objectiu facilitar a tots els jóvens la seua mobilitat i intercomunicació així com possibilitar el seu accés, per mitjà de l’articulació de determinats avantatges, a béns i servicis de caràcter social, cultural, econòmic i educatiu.

El poden obtindre tots els jóvens amb edats compreses entre els 14 i 30 anys, ambdós inclusivament. Tant en l’àmbit estatal com a europeu, caldrà consultar les respectives pàgines web per a saber fins a quina edat comprén el Carnet Jove en altres comunitats autònomes o en altres estats i si s’aplica o no el descompte.

Coneix el Carnet Jove

És un document de caràcter personal i intransferible que acredita la identitat del jove, i consistix principalment a oferir als jóvens, serveis i avantatges a fi que puguen adquirir, per mitjà d’un descompte sobre el preu habitual, un conjunt de béns i productes socioculturals de consum preferent entre la joventut.

Este programa es desplega conjuntament amb la resta de comunitats autònomes i amb més de 40 països de l’entorn europeu que conformen l’Associació Europea del Carnet Jove (EYCA), entitat radicada a Bratislava (Slovakia) que garantix la reciprocitat de les prestacions en els diferents països adscrits.

Des de sempre, ser titular del Carnet Jove implica poder beneficiar-se d’importantíssims avantatges en distints llocs d’Europa que pots consultar en estes pàgines.

Tipus de carnets que pots triar:

  • Carnet Jove targeta financera: Has d’acudir a qualsevol sucursal de les indicades a continuació, obrir un compte que no té despeses i pagar la taxa de 8,40 euros.Si ho obtens en alguna de les entitats de crèdit col·laboradores, podràs operar amb ell com a targeta de dèbit per a traure diners en els caixers que t’ho permeten segons les condicions del teu Carnet, i en alguns inclús en la xarxa Servired i VISA, tant a Espanya com en l’estranger. Quan vages de botigues podràs pagar les teues compres amb el teu Carnet, amb el sistema de “Telepagament”.

    A més, tindràs una assegurança d’assistència de viatge. Informa’t en la sucursal on l’hages tret.

  •  Carnet Jove targeta clàssica: Acudir a qualsevol de les nostres oficines TURIVAJ o a les oficines IVAJ.GVA JOVE, aportant el teu DNI original, una foto carnet i pagar lataxa de 8,40 euros.

Requisits per a la seua obtenció

  •  Tindre entre 14 i 30 anys, ambdós inclosos.
  • Abonar la taxa, fixada per al 2020 en 8,40€. Tindrà una validesa de dos anys comptats des de la data de la seua expedició.

Els membres de famílies nombroses gaudiran dels següents beneficis fiscals en el pagament de la taxa del Carnet Jove:

  • Exempció total del pagament de la taxa per a les famílies nombroses que tinguen reconeguda categoria especial.
  • Bonificació del 50% en el pagament de la taxa per a les famílies nombroses que tinguen reconeguda categoria general.

Llocs d’emissió

Esta targeta és emesa, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, per les entitats següents: