I Pla d’ Igualtat municipal ciutadania

VOLEM SABER LA TEUA OPINIÓ!
1. EL QÜESTIONARI TÉ UN PAPER FONAMENTAL EN AQUEST PLA D’IGUALTAT.
2. APORTAR UNA VISIÓ NECESSÀRIA SOBRE LES NECESSITATS QUE TROBES EN EL MUNICIPI. JA QUE AMB LA TEUA OPINIÓ COMPLETAREM EL DIAGNÒSTIC DE SITUACIÓ I ES DEFINIRAN LES MESURES A REALITZAR EN FUNCIÓ DE LES NECESSITATS QUE ENS INDIQUES.
3. ÉS UNA FERRAMENTA CLAU PER A PODER PROPORCIONARTE ELS SERVEIS I MESURES EN MATÈRIA D’IGUALTAT QUE NECESSITES, PER AQUESTA RAÓ, ÉS TAN IMPORTANT LA TEUA COL·LABORACIÓ.

Què és un Pla d’Igualtat?
Són un conjunt ordenat de mesures, adoptades després de realitzar un diagnòstic de situació, tendents a aconseguir en l’empresa o Administració pública la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i hòmens i a eliminar la discriminació per raó de sexe

En què consistix un Pla d’Igualtat?
Un Pla d’Igualtat consistix en un document que servix com a marc de referència i d’actuació per a l’entitat que ho realitza. D’esta manera, les empreses o entitats públiques que s’acullen al Pla, estan obligades a vetlar per una Igualtat d’oportunitats en les àrees corresponents

Les fases que componen este Pla són:
Compromís municipal: Firmat per l’Alcaldia i Regidories.
Constitució d’una Comissió permanent d’Igualtat: Que faça complir el pla d’igualtat, així com donar-li seguiment.
Realització de diagnòstic: A través d’informació qualitativa, i quantitativa (qüestionaris entre altres) , s’obtenen fortaleses i debilitats de l’Ajuntament en matèria d’Igualtat d’oportunitats.
Elaboració del Pla d’Igualtat: Elaboració del document amb les mesures (arran dels resultats del diagnòstic) , responsables, indicadors i data d’implantació.
Implantació del Pla: Compliment i execució de les mesures plantejades en el Pla d’Igualtat.
Seguiment i Avaluació: Per a identificar com a marxa el Pla d’Igualtat, si les mesures s’estan complint i el grau de satisfacció.

ENQUESTA ONLINE