És reconegut el fet que les dones i els homes tenim els mateixos drets i hem de tindre les mateixes oportunitats. Malgrat això encara existeixen àmbits socials, decisions i mesures polítiques en les quals és necessari reforçar els mecanismes per a la consecució d’aquesta finalitat. Un dels àmbits que requereix un impuls especial és la participació de les dones en els processos de presa de decisions.

L’Ajuntament d’Altea considera que la participació ha de ser un principi inspirador de tota l’actuació municipal, així com complement de la democràcia representativa en una societat en la qual la ciutadania, en tant integrant d’una comunitat política, reclama una presència activa en la presa de decisions. En definitiva, participar consisteix a ser part activa en alguna cosa, de la mateixa manera que sentir-se part d’una ciutat és participar en el seu govern.

Un canal indiscutible de participació ciutadana és el moviment associatiu, ja que, com recull la Llei Orgànica 1/2002 de 22 de març, Reguladora del Dret d’Associació “Les associacions contribueixen a un exercici actiu de la ciutadania i a la consolidació de la democràcia avançada”.

La Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, expressa en la seua Exposició de Motius que “La Llei es refereix a la generalitat de les polítiques públiques a Espanya, tant estatals com autonòmiques i locals”. Es respon a aquest mandat des de l’Ajuntament d’Altea amb la creació del Consell Local d’Igualtat i amb l’aprovació d’aquest Reglament.

La Regidoria d’Igualtat s’ha marcat amb caràcter prioritari l’objectiu d’elaborar el I Pla Municipal per a la Igualtat entre Dones i Homes de l’Ajuntament d’Altea 2018-2022, i per a això es considera necessari donar participació a les diverses organitzacions, i entre elles de manera preferent les organitzacions de dones del nostre municipi que han treballat a favor de la igualtat de gènere i pel reconeixement dels seus drets; convidar també a participar a totes aquelles associacions, entitats i col·lectius entre els objectius dels quals, accions i programes, es trobe la superació del sexisme, l’eliminació de totes les formes de violència i discriminació per raó de sexe, la coeducació i uns altres que tinguen com a finalitat la construcció i l’assoliment d’una societat igualitària.

Reglament del consell local de dones i igualtat