Loading Events
  • This event has passed.

CONVOCATORIA PLENO
Per la present se convoca al plenari que en sessió ordinària es celebrarà el dijous 3 de maig de 2018, a les disset (17,00) hores, en el Saló d’Actes del Centre Social de la Tercera Edat.
Si en primera convocatòria no hi haguera quòrum suficient, la segona convocatòria ho serà dos dies desprès, a la mateixa hora i en el mateix lloc. Si per causa justificada no poguera assistir, deurà comunicar-ho a l’Alcaldia amb l’antelació suficient, prevenint-li que, a partir d’esta data, tindrà a la seua disposició els expedients. La sessió es celebrarà de conformitat al següent

ORDRE DEL DIA:
ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:
1.- Aprovació, si procedeix, esborrany acta sessió anterior.
2.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre aprovació ordenança taxa servicis llicències medi ambientals (2020/2016).
3.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre modificació de crèdit (158/2018)
4.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’infraestructures i medi ambient sobre recuperació pesca tradicional eriçó de mar (2209/2018).
5.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’educació, festes, agermanaments, cultura, turisme i comerç sobre ordenança municipal venda no sedentària (2247/2018)
6.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’urbanisme sobre modificació pla general ampliació cementeri (3868/2016).
ACTIVITAT DE CONTROL:
Donar compte seguiment pla econòmic financer 2017 (2369/2016)
Donar compte informe pla d’ajust 1 T/2018 (3346/2013)
Donar compte informes trimestrals PMP i Morositat (2121/2018).
Donar compte resolucions Alcaldia des d’última sessió plenària ordinària (del 358 al 600/2018).
Precs i preguntes
PARTICIPACIÓ CIUTADANA: Pregunta de Raimundo Pérez Castro relacionada amb la Costera dels Naços.

RESOLUCIÓ 2018-0815