Loading Events
  • This event has passed.

CONVOCATORIA PLENO
Per la present se convoca al plenari que en sessió ordinària es celebrarà per acord de la Junta de Portaveus, el dijous 29 de març de 2018, a les deu hores trenta minuts (10,30), en el Saló d’Actes del Centre Social de la Tercera Edat.
Si en primera convocatòria no hi haguera quòrum suficient, la segona convocatòria ho serà dos dies desprès, a la mateixa hora i en el mateix lloc. Si per causa justificada no poguera assistir, deurà comunicar-ho a l’Alcaldia amb l’antelació suficient, prevenint-li que, a partir d’esta data, tindrà a la seua disposició els expedients. La sessió es celebrarà de conformitat al següent
ORDRE DEL DIA:

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:
1.- Aprovació, si procedeix, esborrany acta sessió anterior.
2.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre normes contractació (1553/2018).
3.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’infraestructures i medi ambient moció Grup Municipal Popular sobre Ràdio Altea (1214/2018).
4.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’educació, festes, agermanaments, cultura, turisme i comerç sobre reglament consell municipal xiquets i xiquetes (419/2018)
5.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió urbanisme sol·licitud liberalització AP7 (1568/2018)

ACTIVITAT DE CONTROL:
Donar compte pla pressupostari 2019/2021 (1106/2018)
Donar compte liquidació pressupost 2017 (763/2018)
Donar compte decret 540/2018 substitució Alcaldia.
Donar compte resolucions Alcaldia des d’última sessió plenària ordinària (del 171 al 357/2018).

Precs i preguntes