Loading Events
  • This event has passed.

CONVOCATORIA PLENO
Per la present se convoca al plenari que en sessió ordinària es celebrarà el dijous 7 de juny de 2018, a les deu (10,00) hores, en el Saló d’Actes del Centre Social de la Tercera Edat.
Si en primera convocatòria no hi haguera quòrum suficient, la segona convocatòria ho serà dos dies desprès, a la mateixa hora i en el mateix lloc. Si per causa justificada no poguera assistir, deurà comunicar-ho a l’Alcaldia amb l’antelació suficient, prevenint-li que, a partir d’esta data, tindrà a la seua disposició els expedients. La sessió es celebrarà de conformitat al següent ORDRE DEL DIA:

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:
1.- Aprovació, si procedeix, esborrany acta sessió anterior.
2.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre aprovació declaració extinció ocupació local domini públic (2315/2017).
3.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’infraestructures i medi ambient sobre ratificació acord JGL sobre sol·licitud pròrroga concessió bens domini públic marítim terrestre (2858/2018).
4.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre aprovació adhesió conveni Generalitat i FVMP per a impulsar mobilitat de treballadores públiques per raó de violència de gènere (1406/2018).
5.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre modificació periodicitat sessions plenàries (3177/2015).

ACTIVITAT DE CONTROL:
Donar compte informe anual morositat, exercici 2017 (1977/2017).
Donar compte resolucions Alcaldia des d’última sessió plenària ordinària (del 601 al 833/2018).
Precs i preguntes

PARTICIPACIÓ CIUTADANA: Pregunta de Raimundo Pérez Castro relacionada amb la Costera dels Naços.(1942/2018)