Loading Events
  • This event has passed.

Plenari que en sessió ordinària es celebrarà el dijous 7 de març de 2019, a les deu (10,00) hores, en el Saló d’Actes del Centre Social de la Tercera Edat.

ORDRE DEL DIA:

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:

1.- Aprovació, si procedeix, esborrany acta sessió anterior.
2.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’infraestructures i medi ambient sobre regulació accés auto caravanes zones d’aparcament (1179/2019).
3.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’educació, Cultura, festes, agermanaments, comerç i turisme sobre moció Bous al Carrer (1327/2019).
3.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre modificació normes acordades per acord plenari (1148/2019).
5.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’urbanisme sobre moció referent a comissió seguiment front litoral (1405/2019).
6.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’educació, Cultura, festes, agermanaments, comerç i turisme sobre incorporació membre al Consell Local de Comerç i Turisme (1343/2019).
7.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’educació, Cultura, festes, sobre proposta integració Conservatori Municipal a la Xarxa de Conservatoris Professionals de la Generalitat Valenciana (1456/2019).

ACTIVITAT DE CONTROL:

Donar compte Pla Anual Control Financer 2019 (1446/2019).
Donar compte resolucions Alcaldia des d’última sessió plenària ordinària (de l’1 al 201/2019).
Donar compte Decrets 258 i 295/2019.
Precs i preguntes.