Loading Events
  • This event has passed.

Plenari que en sessió ordinària es celebrarà el dimecres 6 de febrer de 2019, a les disset (17,00) hores, en el Saló d’Actes del Centre Social de la Tercera Edat.

ORDRE DEL DIA:

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:

1.- Aprovació, si procedeix, esborrany acta sessió anterior.
2.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre resolució al·legacions pressupost 2019 i plantilla personal (6313/2018)
3.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’educació, Cultura, festes, agermanaments, comerç i turisme sobre aprovació conveni cessió immoble (6657/2018)
4.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’educació, Cultura, festes, agermanaments, comerç i turisme sobre aprovació estudi viabilitat econòmica Palau Altea (2619/2018)

ACTIVITAT DE CONTROL:

Donar compte resolucions Alcaldia des d’última sessió plenària ordinària (del 2320 al 2907/2018)
Precs i preguntes

PARTICIPACIÓ CIUTADANA:

Pregunta de Raimundo Pérez Castro sobre Premis Altea (6469/2018)
Pregunta de Verónica Gómez López del Castillo sobre falta educador/a IES Altaia (565/2019)