Loading Events
  • This event has passed.

Plenari que en sessió ordinària es celebrarà el dijous 5 de març de 2020, a les deu (10,00) hores, en el Saló d’Actes del Centre Social de la Tercera Edat.

ORDRE DEL DIA:

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:
1.- Aprovació, si procedeix, esborrany acta sessió anterior.
2.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa de Benestar Social, Igualtat, Sanitat i Participació Ciutadana moció Dia Internacional de la Dona (1141/2020).
3.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre aprovació Reglament Intern Ús Drons Policia Local (1168/2020).
4.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Infraestructures i Medi Ambient sobre resolució al·legacions assumpció subministrament aigua potable i clavegueram Serra Altea (5828/2018).

ACTIVITAT DE CONTROL:
Donar compte resolucions dictades des d’última sessió plenària ordinària del 1 al 188/2020.
Precs i preguntes.