Loading Events
  • This event has passed.

CONVOCATORIA PLENO:

Per la present se li convoca al plenari que en sessió ordinària es celebrarà el dijous 4 d’octubre de 2018, a les deu (10,00) hores, en el Saló d’Actes del Centre Social de la Tercera Edat. Si en primera convocatòria no hi haguera quòrum suficient, la segona convocatòria ho serà dos dies desprès, a la mateixa hora i en el mateix lloc. Si per causa justificada no poguera assistir, deurà comunicar-ho a l’Alcaldia amb l’antelació suficient, prevenint-li que, a partir d’esta data, tindrà a la seua disposició els expedients. La sessió es celebrarà de conformitat al següent ORDRE DEL DIA:

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:

1.- Aprovació, si procedeix, esborrany acta sessió anterior.
2.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre rectificació inventari bens i drets 2013 (2305/2017).
3.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre denominació carrer (6431/2017).
4.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre modificació de crèdits (158/2013).
5.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’urbanisme i pla general sobre correcció errades d’impressió en II versió preliminar PGE (215/2013).

ACTIVITAT DE CONTROL:

Donar compte resolucions Alcaldia des d’última sessió plenària ordinària (del 1631 al 1836/2018).
Donar compte decret 1977/2018 sobre substitució Alcaldia.
Precs i preguntes