Loading Events
  • This event has passed.

Plenari de l’Ajuntament, dia 4 de juny de 2020, a les 10,00hores, que es celebrarà per vídeo conferència que garantirà adequadament la seguretat tecnològica, l’efectiva participació política dels seus membres, la validesa del debat i votació dels assumptes.

ORDRE DEL DIA
ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:
1.- A provació, si procedeix, esborrany acta sessió anterior.
2.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre ratificació modificació de crèdits 12 (269/2020).
3.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Infraestructures i Medi Ambient sobre modificació contracte enllumenat públic (5911/2019)
4.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Educació, Festes, Agermanaments, Cultura, Turisme i Comerç sobre conveni singular 2020 (1673/2020)
5.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Educació, Festes, Agermanaments, Cultura, Turisme i Comerç acceptació delegació competències Pla Edificant (1861/2018)
6.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior moció Grup Municipal ciutadans sobre finançament local (2666/2020)
7.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’Hisenda, Especial de comptes i règim interior moció Grup Municipal Popular sobre finançament local (2768/2020)

 

ACTIVITAT DE CONTROL:
Donar compte informes morositat i període medi de pagament (2090/2020)
Donar compte resolucions dictades des d’última sessió plenària ordinària del 759 al 947/2020.
Precs i preguntes.

20200601_Resolución 2020-1139 Pleno Ordinario Ayuntamiento de Altea (4 de junio 2020)