Loading Events
  • This event has passed.

Plenari que en sessió ordinària es celebrarà el dijous dia 3 d’octubre de 2019, a les deu (10,00) hores, en el Saló d’Actes del Centre Social de la Tercera Edat.

ORDRE DEL DIA:

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:
1.- Aprovació, si procedeix, esborrany acta sessió anterior.
2.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Educació, Festes, Agermanaments, Cultura, Comerç i Turisme sobre moció Grup Municipal Ciutadans exempció pagament servicis urgències autopista (5454/2019).
3.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre resolució recursos de reposició RPT (3822/2018).
4.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre moció Grup Municipal Popular sistema de finançament autonòmic (5551/2019).
5.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa Benestar Social, Igualtat, Sanitat i Participació Ciutadana sobre informe Pla Viabilitat Concessió Servicis Cafeteria Centre Social (5316/2019).
6.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa de Benestar Social, Igualtat, Sanitat i Participació Ciutadana sobre estudi viabilitat per a la concessió del servici d’explotació del Centre Integració Majors d’Altea (5317/2019)
ACTIVITAT DE CONTROL:
Donar compte resolucions Alcaldia des d’última sessió plenària ordinària (del 1946 al 2103/2019)
Precs i preguntes
PARTICIPACIÓ CIUTADANA:
Pregunta de Raimundo Pérez Castro sobre nomenament assessors regidories (5455/2019)