Loading Events
  • This event has passed.

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:
1.- Presa possessió Regidora Grup Municipal Compromís (4822/2017)
2.- Aprovació, si procedeix, esborrany acta sessió anterior.
3.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre modificació ordenança fiscal reguladora taxa servici domiciliària d’aigua i clavegueram (4507/2017).
4.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre moció recolzament forces i cossos de seguretat de l’Estat (5085/2017).
5.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa hisenda, especial de comptes i règim interior sobre moció implantació taxa turística (4969/2017)
6.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’educació, cultura i turisme sobre adhesió Consell Municipal de Turisme (5345/201)
7.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’educació, cultura i turisme sobre adhesió codi ètic turisme valencià (4841/2017).

ACTIVITAT DE CONTROL:
Donar compte resolucions Alcaldia des d’última sessió plenària ordinària (del 1576 a 1761/2017).
Donar compte Decrets Alcaldia Presidència 1775/2017 sobre modificació Comissions Informatives
Donar compte de l’informe d’Intervenció avaluació 3 T/2017 sobre pla d’ajust (3346/17)
Donar compte informe morositat 3 T/2017 (1977/17)

Precs i preguntes

RESOLUCIÓ 2017-1945 [pleno171102]