Loading Events
  • This event has passed.

CONVOCATORIA PLENO
Per la present se convoca al plenari que en sessió ordinària es celebrarà el dijous 1 de març de 2018, a les déu (10,00) hores, en el Saló d’Actes del Centre Social de la Tercera Edat.
Si en primera convocatòria no hi haguera quòrum suficient, la segona convocatòria ho serà dos dies desprès, a la mateixa hora i en el mateix lloc. Si per causa justificada no poguera assistir, deurà comunicar-ho a l’Alcaldia amb l’antelació suficient, prevenint-li que, a partir d’esta data, tindrà a la seua disposició els expedients. La sessió es celebrarà de conformitat al següent

ORDRE DEL DIA:
ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:
1.- Aprovació, si procedeix, esborrany acta sessió anterior.
2.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’educació, festes, agermanaments, cultura, comerç i turisme sobre adhesió Pla Edificant (891/2018).
3.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de contes i règim interior moció Grup Municipal Popular sobre presó permanent revisable (473/2018).
4.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’Educació, Festes, Agermanaments, Cultura, Comerç i Turisme sobre adhesió al pacte valencià contra la violència de gènere (1071/2018).
5.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa de benestar social i sanitat sobre moció Dia Internacional de la Dona (1070/2018)
ACTIVITAT DE CONTROL:
Donar compte informes morositat 4 T/2017 (1977/2017)
Donar compte informe seguiment pla ajust 4 T/2017 (3346/2013)
Donar compte resolucions Alcaldia des d’última sessió plenària ordinària, incloent substitució Alcaldia número 91 (del 1 al 170/2018).
Precs i preguntes