Loading Events
  • This event has passed.

CONVOCATORIA PLENO
Per la present se convoca al plenari que en sessió ordinària es celebrarà el dijous 1 de febrer de 2018, a les déu (10,00) hores, en el Saló d’Actes del Centre Social de la Tercera Edat.
Si en primera convocatòria no hi haguera quòrum suficient, la segona convocatòria ho serà dos dies desprès, a la mateixa hora i en el mateix lloc. Si per causa justificada no poguera assistir, deurà comunicar-ho a l’Alcaldia amb l’antelació suficient, prevenint-li que, a partir d’esta data, tindrà a la seua disposició els expedients. La sessió es celebrarà de conformitat al següent ORDRE DEL DIA:

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:
1.- Aprovació, si procedeix, esborrany acta sessió anterior.
2.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de contes i règim interior sobre resolució al·legacions i aprovació definitiva pressupost Corporació 2018 (5715/17).
3.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de contes i règim interior sobre desequilibri econòmic financer concessió aigua (328/2018).

ACTIVITAT DE CONTROL:
Donar compte resolucions Alcaldia des d’última sessió plenària ordinària (del 2210 al 2433/2017).
Donar compte Decret substitució Alcaldia (91/2018)

Precs i preguntes

PRECS I PREGUNTES FORMULATS PER LA CIUTADANIA:
Pregunta formulada per Raimundo Pérez Castro en relació als premis Altea ¿quines raons s’esgrimeixen per a que sols s’admetrà utilitzar el valencià com a mitjà lingüístic? (427/2018)

RESOLUCIÓ 2018-0147 [18020101]